Өргөдлийн байнгын хороонд өргөдөл гаргах маягт

Өргөдлийн байнгын хороонд  дараах маягтын дагуу өргөдөл гаргах юм.

Дараах холбоосоор өргөдлийн маягтыг татаж авах боломтой.
PDF – Өргөдлийн маягт,
– Word-Өргөдлийн маягтAdvertisements